Quotes 6

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah dibahagikan kepada tiga iaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunat melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanankannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksananakan dan ada pula yang makruh melaksanankannya.

Comments are closed.